تاثیر کودهای کمپوست در باروری بیشتر زمین کشاورزی

  • -

تاثیر کودهای کمپوست در باروری بیشتر زمین کشاورزی

مصرف بيش از حد كودهاي شيميايي موجب افزايش غلظت محلول خاك گرديده وسبب بهم خوردن تعادل مواد غذايي در محيط ريشه مي گردد واين امر از نظر جذب مواد وبالا رفتن ميزان نمك خاك عواقب خطرناكي را بهمراه خواهدداشت. سازندگان ومبلغان اوليه كودهاي شيميايي آن را به عنوان يك وسيله كمكي براي كودهاي آلي مي خواستند نه جايگزيني آن بجاي كودهاي آلي.
بر اساس تحقیقات فاو : کود های شیمیایی عمدتا به مدت 1 سال صرفا غذای گیاه را تامین می کنند و به علت آنکه نمک هستند علاوه بر تخریب خاک، نقش مهمی در آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی دارند حال آنکه کودهای دامی تا 5 سال و کودهای کمپوستی بیش از 20 سال سلامت خاک و مواد غذایی لازم برای گیاه را فراهم می کنند.
افزودن مستقيم ضايعات محيط و باغها به خاك  بعنوان كمپوست اوليه نیز دردرازمدت علاوه برخطر آلودگي خاك ، منجر به بروز اثرات نامناسب خواهد شد. به طور مثال افزودن مقدارزيادي از برگهاي غيركمپوستي در درون خاك، موجب رقابت ميكروبي درجذب نتيروژن بين ميكروبهايي كه كار پوسيدن برگها را انجام مي دهند با ريشه گياه بوجود مي آيد. اين رقابت درنهايت منجربه كمبود نيتروژن و فقر رشد گياه خواهدشد. افزايش جمعيت ميكروبها مي تواند باعث فرسودن مواد آلي در خاك شودوافزايش ضايعات در خاك باعث تخريب ساختمان نسبت به قبل گردد.

در فرآیند تولید كمپوست، سموم، آفات، بذر علف هاي هرز، نمك درون برگها و ساقه ها از بين رفته و نمك به صورت محبوس و غير قابل جذب براي گياه در مي آيد. ميكروارگانيسم هاي فراوان كمپوست باترشح آنزيمهاي متنوع سبب كنترل انواع فلزات سنگين وتجزيه سموم دفع آفات موجود درتوده كمپوست وخاك شده وباگذشت زمان ،خاك ،گياه ومحصولات حاصل را ، پاك وسالم خواهدنمود.
تمامي ارگانيسم بيماري هاي گياهي وآفات برگها ،چوبهاي خردشده و دانه ها در طي فرآيند كمپوست از بين مي روند زيرا دما در مركز توده امكان دارد به مدت كوتاهي به 150 درجه سانتيگراد نيزبرسد. اين درحالي است كه فرآيند مرگ آفات وازبين رفتن سموم از60 درجه سانتيگراد آغاز ميگردد.دردماي 80 درجه فقط ترموفيلها وپاتوژنها باقي مي مانند. دراین مراحل سموم,آفات,بیماریها,موادشیمیایی و بذرعلفهای هرز ،در درون توده ازبین می روند واگر علف هرزی درزمین سبزشدبه احتمال زیاد بذرازقبل درون خاک موجود بوده است.


تماس با شرکت

هرگونه سوال یا سفارشی را میتوانید با ما در میان بزارید.

تلفن تماس
09335543956- مهندس صلاحی
09363881540 - مهندس فارسی